Política protecció de dades

Política de Protecció de Dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat del Responsable del Tractament:

Fundació Caixa Castelló amb CIF G-12302352 (D’ara endavant, la Fundació)

Adreça postal: C/ d’Enmig, 82. 12001 Castelló

Correu electrònic: programacion@fundacioncajacastellon.es

Contacte del Responsable Societari: programacion@fundacioncajacastellon.es

 

  FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La Fundació tractarà les dades personals dels usuaris que se subscriguen a través del formulari habilitat (d’ara endavant, indistintament interessat o interessats) per a la remissió als mateixos per mitjans electrònics dels seus butlletins d’activitats, esdeveniments, convocatòries i altres programes relatius a la Fundació.

La legitimació que habilita la remissió del referit butlletí és el consentiment exprés de l’interessat que es manifesta mitjançant l’acceptació de la casella corresponent al peu del formulari. En cas que l’interessat revoque el seu consentiment en algun moment posterior, aquesta revocació suposarà la suspensió del servei de subscripció a la informació remesa per la Fundació.

 

  TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga activa la relació amb l’interessat, no se sol·licite la supressió d’aquestes dades per aquests i/o no hagen d’eliminar-se per ser necessaris per al compliment d’una obligació legal o per a la formulació, exercici i defensa de reclamacions.

En el supòsit d’inactivitat al que es fa referència en el paràgraf anterior, les dades romandran bloquejats només a la disposició de Jutges, Tribunals o Autoritats competents durant el període de prescripció de les accions legals que puguen correspondre, per a procedir posteriorment a la seua eliminació.

 

  DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades personals que proporcionen els interessats per a la finalitat anteriorment indicada no se cediran a altres entitats del grup ni a altres tercers.

 

  DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Els interessats tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, la limitació en el seu tractament o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser arreplegats. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. La Fundació deixarà de tractar les dades, salve per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els interessats també tindran dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment i de forma voluntària. Així mateix, els interessats podran reclamar davant l’Autoritat de Control aquelles circumstàncies relacionades amb l’exercici de drets que al seu propi judici consideren que no han sigut resultes de forma adequada per la Fundació, podran fer-ho dirigint-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb adreça en carrer Jorge Juan 6, 28001, Madrid.

En últim lloc, amb efectes des del 25 de maig de 2018 l’interessat tindrà dret a exercir el dret a la portabilitat de les dades en els termes establits en l’article 20 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Per a exercir qualsevol dels drets que s’han esmentat anteriorment, l’interessat podrà dirigir una comunicació a Fundació Caixa Castelló amb domicili a aquests efectes en C/ d’Enmig, 82. 12001 Castelló i/o la següent adreça de correu electrònic: programacion@fundacioncajastellon.es. Perquè la Fundació puga accedir a la pretensió relativa a l’exercici de drets és necessari que l’interessat acredite la seua identitat, per tant, es prega que acompanye la sol·licitud amb la fotocòpia del DNI del titular de les dades.