CODI DE CONDUCTA D’INVERSIONS FINANCERES

15 juny 2022

INTRODUCCIÓ

El present Codi de Conducta s’estableix de conformitat amb l’Acord de 20 de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, pel qual s’aprova el Codi de conducta de les entitats sense ànim de lucre per a la realització d’inversions temporals. Aquest Codi, aprovat per la Junta de Patronat d’aquesta Fundació de 15 de juny de 2022, actualitza l’aprovat al desembre de 2021 i novembre de 2018, i que seguia els criteris de l’Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

El present document ve a donar compliment a aquestes obligacions legislatives i estableix els principis d’actuació, criteris de selecció i les normes de gestió de les inversions financeres temporals de la Fundació Caixa Castelló.

1.- CONCEPTE D’INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

A l’efecte d’aquest Codi de Conducta, s’entendran per inversions financeres temporals qualssevol inversion en instruments financers, amb excepció de les següents:

 • Les inversions que estiguin subjectes a restriccions a la lliure disposició per virtut del títol fundacional, dels estatuts de la Fundació o de la normativa que sigui aplicable.
 • La part del patrimoni de la Fundació que provingui d’aportacions efectuades pel fundador, per donants o per associats amb subjecció a requisits de no disposició o amb vocació de permanència.

Tot això conforme a les definicions contingudes en la Resolució del Banc d’Espanya de 19 de desembre de 2003, i l’Acord de la Comissió Nacional del Mercat de Valors de 20 de febrer de 2019.

2.- PRINCIPIS I CRITERIS DE SELECCIÓ D’INVERSIONS

2.1.- Principis selecció de les inversions.

El principi fonamental que guiarà la inversió dels recursos serà el de la PRUDÈNCIA, amb la finalitat de preservar el patrimoni de la Fundació enfront dels riscos generals del mercat i altres tipus de risc.

Per a la selecció de les inversions en instruments financers es valorarà la seguretat, liquiditat i rendibilitat que ofereixin les diferents possibilitats d’inversió.

La Fundació haurà de considerar els següents principis inspiradors de les inversions en instruments financers:

 • Principi de COHERÈNCIA. L’estratègia d’inversió haurà de ser coherent amb el perfil i durada dels passius i les previsions de tresoreria.
 • Principi de LIQUIDITAT. Com a regla general haurà d’invertir-se en instruments financers prou líquids.
 • Principi de DIVERSIFICACIÓ. La Fundació seleccionarà una cartera composta per una pluralitat d’actius no relacionats entre si, de diferents emissors i amb diverses característiques des del punt de vista del risc.
 • Principi de PRESERVACIÓ del capital. La política d’inversió haurà de donar en tot cas especial importància a la preservació del capital.

De conformitat amb aquests principis, es considerarà inapropiat que la Fundació realitzi operacions palanquejades o dirigides exclusivament a obtenir guanys en el curt termini. No es realitzaran, o si ho fan, hauran de ser objecte d’especial explicació, les següents operacions contingudes en l’art. 2.8 de l’Acord de Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors citat:

 • Operacions intradia.
 • Operacions en els mercats de derivats que no responguin a una finalitat de cobertura de riscos.
 • Vendes en curt que no responguin a una finalitat de cobertura de riscos.
 • Contractes financers per diferències.

2.2.- Criteris per a la realització d’inversions.

1.- En la distribució d’actius, s’aplicaran els següents criteris:

 • La inversió en tresoreria i imposicions a termini fix podrà aconseguir el 100% de la inversió total.
 • La inversió en renda variable no podrà excedir del 40% de la inversió total.
 • La inversió en renda fixa: fins a un 70% en renda fixa privada i fins a un 100% en renda fixa pública. En aquest sentit la Fundació, per mitjà de la comissió d’inversions financeres fixarà el ràting mínim de la seva cartera d’inversió directa en renda fixa en BB+, si bé podrà invertir de manera directa fins a un 5% en emissions sense ràting de deute d’empreses privades de l’IBEX 35, Eurostoxx 50, etc… (exemple: pagarés ACS, Telefónica…)
 • Risc en divisa: fins a un 10% en actius o fons denominats en divisa solvent diferent de l’euro.
 • Inversions en actius amb base real, descartant derivats, estructurats, diferencials.
 • Preferència per inversions, inversions europees i USA, no superant en emergents nivells superiors al 2%.
 • No admetre inversions hostils a l’àmbit territorial de la Fundació o altres, per l’entitat o l’objecte.
 • No admetre inversions hostils als drets humans, a la pau, ni pro-dictadures, als criteris ASG o a la reputació de la Fundació.

2.- La Fundació minimitzarà, en la mesura que sigui possible, la volatilitat dels rendiments per a donar estabilitat al compte de resultats i poder fer pressupostos basats en estimacions fiables d’ingressos a obtenir.

3.- La Fundació treballarà a fi d’aconseguir un ràting mig global de la cartera de BBB+ (el ràting del deute espanyol, segons Standard and Poors, és BBB+, i una diversificació adequada.

4.- La Fundació revisarà periòdicament els criteris de selecció de les inversions per a avaluar si s’ajusten a les noves circumstàncies del mercat.

2.3.- Criteris per a elecció de gestor.

 • Minimitzar els seus costos de mediació
 • Nivell de professionalitat
 • Nivell de solvència.
 • Qualificació creditícia mesurat pels ràtings Standard & Poor i Fitch.
 • Existència de fitxa bancària.
 • Existència de fons de garantia.
 • Acord de patrocini d’algun dels programes fundacionals.

3.- GESTIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

Amb data 19/12/2013, en Comissió Permanent es va aprovar la creació de la Comissió d’Inversions Financeres, la qual va ser ratificada en Junta Ordinària de Patronat en aquesta mateixa data.

Aquesta comissió d’inversions financeres té com a objecte la gestió financera de la cartera de valors delegada per la Comissió Permanent o Patronat de la Fundació. Haurà d’estar integrada per un mínim de tres membres, dos dels quals almenys hauran de comptar amb coneixements tècnics i experiència suficients, que haurà de reunir-se regularment, com a mínim quatre vegades a l’any.

Per a donar compliment a l’Acord de 20 de febrer de 2019, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, anualment, juntament amb la documentació que se sotmeti a aprovació del Patronat, inclourà un informe detallat i clar del grau de compliment dels principis i recomanacions continguts en aquest Codi, publicant-se en la pàgina web de la Fundació, i especificant, en el cas que així sigui, quines operacions realitzades s’han separat de les recomanacions contingudes en aquest Codi de Conducta.

Suscríbete a nuestro newsletter

  Responsable de los datos: Fundación Caja Castellón | Finalidad: Responder a la solicitud de información o sugerencias realizadas | Legitimación: Tu consentimiento de forma expresa | Destinatario: No se cederán datos a Terceros | Derechos: Tienes derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido, para más información accede a la política de privacidad.

  He leído y acepto la Política de Privacidad

  Suscribirse al newsletter