III Certamen de Relats Curts Colla del Rei Barbut 2019–Premi Fundació Caixa Castelló

 

 

L’Associació Cultural “Colla del Rei Barbut” de Castelló convoca el III Certamen de Relats Curts Colla del Rei Barbut 2019–Premi Fundació Caixa Castelló.

CONTINGUT: El contingut de cada original haurà de situar a la Filla del Rei Barbut en el context del segle XXI i de quines serien les connexions entre ella i altres figures existents en la mitología del Tombatossals i construir amb això un relat consistent. El jurat valorarà qüestions com la viveza, frescor i el component emocional o humorístic en el contingut dels mateixos.

ÀMBIT: Poden concórrer a aquest certamen tots els autors majors de 18 anys, independentment de la seua nacionalitat. Solament es podrà remetre un únic text inèdit per participant i l’autoria del qual quede degudament acreditada.

TEMÀTICA: Es podrà triar qualsevol tema relacionat amb la Colla del Rei Barbut, dins de l’esmentat anteriorment, referit sempre a experiències, vivències i reflexions personals.

NORMES DE PRESENTACIÓ: Text escrit en llengua valenciana d’una extensió màxima de 500 paraules (amb marge de cortesia de: +/- 100 paraules) sense incloure en la seua compute el títol del mateix.

La redacció haurà de ser correcta i coherent i intel·lectualment honesta (es desestimaran obres en les quals es detecte còpia parcial o total d’altres textos, a més de les quals puguen atemptar als drets, llibertats i honor de les persones). Aquestes normes són d’obligat compliment, la seua falta de compliment serà causa suficient per a l’exclusió del treball presentat.

FORMAT DE TEXT: Tipus de lletra: ARIAL o similar, grandària 11, Interlineat Senzill; Marges: simètrics de 2,5 cm. (a dalt, a baix, dta., izda.) o Peu de pàgina: ha de contenir el nombre de pàgina en totes les fulles, amb el següent format: [nombre de pagina]/[total de paginas] o Pàgina 1: la primera pàgina que haurà de contenir obligatòriament: 1. Títol del relat (màxim 15 paraules) 2. Nombre de paraules total, comptabilitzades a través de l’opció del processador de textos utilitzat.

TERMINI: La data límit per a la presentació del Relat serà el divendres 1 de febrer de 2019 a través de la següent direcció de correu electronic: collareibarbut@gmail.com. Es prendrà com a referència l’hora de registre en aquest formulari, descartant-se automàticament qualsevol que ho faça fóra d’aquest termini improrrogable.

Per a qualsevol dubte, els autors participants poden contactar a través de la següent adreça de correu electrònic: collareibarbut@gmail.com

INDICACIONS PER Al REGISTRE:

1- Dades personals del participant: Nom i Cognoms, DNI, e-mail i telèfon/s de contacte per a fàcil localització de l’autor. Les dades personals s’utilitzaran exclusivament per a aquest certamen, d’acord a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades.

2- Document que es presenta a concurs en format PDF, en el qual NO es farà constar cap dada del participant, exclusivament el text del relat.

La Colla confirmarà al participant la recepció del seu missatge mitjançant contestació al correu indicat.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES DEL CERTAMEN: La participació en el present certamen dels qui voluntàriament decidisquen registrar els seus treballs, suposa l’assumpció integra de les bases que ho regeixen així com del resultat emès pel Jurat qualificador.

AVALUACIÓ DELS RELATS PRESENTATS: La Colla del Rei Barbut designarà oportunament els membres integrants del jurat (compost per un mínim de 5 persones i un màxim de 7) entre persones de reconegut prestigi i experiència literària. Com a secretari del jurat amb veu però sense vot actuarà el Secretari de la Colla del Rei Barbut.

La Colla del Rei Barbut garantirà l’anonimat de tots els participants fins a haver sigut seleccionades les obres guanyadores. Posteriorment, es difondran les obres i la seua autoria de la forma que s’estime més oportuna, respectant l’article 14 de la Llei de Propietat Intel·lectual. Els autors dels treballs no premiats podran exercir el seu dret d’autor comunicant al mateix correu electrònic citat anteriorment, en cas contrari i no havent-hi cap comunicació, quedaren a la disposició de la Colla per a la seua possible utilització en alguna publicació que realitze, per a açò tindran un termini de 2 mesos des de la data del lliurament dels premis. L’avaluació dels treballs presentats es durà a terme en una primera instància atenent als aspectes formals de presentació ressenyats en apartats anteriors, sent exclosos els qui incomplisquen algun d’ells. Posteriorment, es procedirà a la fase de lectura i valoració dels Relats, atenent als criteris que establisca el jurat, amb especial atenció al seu contingut, temàtica, valors que es deriven. Designat el relat guanyador a través de les deliberacions i votacions dels membres del jurat, el Sr. secretari del mateix procedirà a la identificació dels autors premiats. La fallada del jurat serà inapel·lable, quedant al seu torn facultat per a interpretar, dirimir i resoldre quantes situacions es presenten i no estiguen degudament arreplegades en les presents bases. Excepte contingència especial confirmada per criteri unànime dels membres del jurat, el premi no podrà quedar desert.

S’estableixen els següents premis: Primer Premi: dotat de 500 euros.

Dos mencions als finalistes que hagen compost la terna sobre la qual els membres del jurat hagen realitzat la votació final.

El resultat es donarà a conèixer el dimecres 6 de febrer de 2019 i serà comunicat, directament a través del secretari del jurat, tant a la persona premiada com als finalistes a fi de comptar amb la seua assistència en el lliurament de premis del Concurs de Relats Curts que se celebrarà en el transcurs d’un acte convocat expressament a tal fi per la Colla del Rei Barbut el divendres 8 de febrer de 2019.

CLÀUSULES ADDICIONALS:

I. Els autors guardonats, després de rebre la notícia hauran de remetre immediatament al secretari del jurat el text premiat en suport electrònic per a la seua edició i divulgació en l’acte de lliurament de premis.

II. L’autor premiat, juntament amb els dos finalistes cediran els drets de publicació i divulgació dels seus textos a la Colla del Rei Barbut.

III. La participació en el Certamen suposa la total acceptació de les normes que ho regeixen.