Fundació Caixa Castelló, en consonància amb el seu compromís de fomentar la conservació de la naturalesa i el benefici social, realitza esta Convocatòria de Jornades, a realitzar en les aules i en el medi natural, dirigida als centres docents no universitaris de la província de Castelló, d’acord amb les bases següents:

 

BASES

1.- Objecte de la convocatòria

Col·laborar amb els centres educatius en els seus programes d’educació ambiental patrocinant activitats mediambientals amb la finalitat de:

 • Impulsar el contacte amb la naturalesa, la curiositat i capacitat d’observació.
 • Desenvolupar coneixements i actituds que fomenten la preservació i millora del medi, i la cooperació i implicació individual en la resolució de problemes ambientals de l’entorn.

La Fundació patrocinarà al 100% el cost de transport, material i educadors ambientals de la modalitat sol·licitada dels projectes que siguen seleccionats.

 

2.- Destinataris

Alumnat de tercer cicle de Primària de centres docents, públics i privats de les comarques de Castelló.

 

3.- Modalitats de les jornades

 1. Itinerari guiat en l’entorn de l’Escola de Natura Seidia (Benassal)
 2. Itinerari guiat pel bosc monumental del Barranc dels Horts.
 3. Ruta guiada focalitzada en la temàtica d’interés del centre: biodiversitat, aigua, energies renovables.
 4. Taller en el propi centre educatiu:
 • Plantes mediterrànies aromàtiques i medicinals
 • Fauna del bosc mediterrani
 • Energies renovables

 

4.- Àmbit d’actuació i termini d’execució

Les jornades, siga quina siga la seua modalitat, es duran a terme en la província de Castelló, àmbit territorial de Fundació Caixa Castelló, dins del període comprés entre setembre del 2018 i juny del 2019, tenint un termini de realització màxim de 10 mesos.

 

5.- Sol·licitants

Poden concórrer a esta convocatòria tots els centres docents no universitaris, públics i privats, de la província de Castelló amb nivells de tercer cicle de Primària.

Cada centre només podrà presentar un projecte, a triar entre les diferents modalitats, per a un màxim de dos aules de qualsevol dels cursos destinataris d’esta Convocatòria.

Podran optar projectes originals que plasmen la continuïtat de les activitats realitzades amb la Fundació en accions que:

 • Divulguen el coneixement adquirit de forma original i atractiva
 • Mostren actituds, valors i compromís amb el medi estudiat
 • Presenten solucions a un problema ambiental detectat en l’activitat
 • Transcendisquen la pròpia aula i promoguen una cooperació solidària del centre

 

6.- Documentació a presentar

Els centres interessats hauran d’enviar el formulari de sol·licitud amb l’acceptació de les bases de la Convocatòria.

 

7.- Termini i forma de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el 20 de març del 2018 i finalitzarà el 31 de maig del 2018 a les 14:00 hores.

No seran tingudes en compte aquelles sol·licituds que es presenten fóra del termini de finalització.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament per correu electrònic a:

medioambiente@fundacioncajacastellon.es

Els dubtes i resolució d’incidències es podran gestionar a través d’este mateix correu electrònic o al telèfon 964232551

 

8.- Criteris de Selecció

Per orde de recepció de les sol·licituds es valorarà:

 • Tipologia del projecte de treball posterior: innovació, repercussió en el centre,..
 • Identificació i quantificació d’altres beneficiaris del projecte.
 • Coherència del treball proposat amb l’activitat sol·licitada.
 • Pla de difusió i visibilitat del patrocini de la Fundació Caixa Castelló.

 

9.- Resolució de la Convocatòria

La resolució de la Convocatòria serà notificada a través del correu electrònic facilitat en el formulari de sol·licitud, a tots els centres docents que l’hagin presentat,  siguen o no seleccionats, i es publicarà el llistat dels centres triats en les xarxes socials de l’entitat, abans del 19 de juny del 2018.

Posteriorment es concertarà amb el professorat responsable el calendari de realització.

Fundació Caixa Castelló queda facultada per a divulgar, del mode que estime convenient, l’assignació de l’activitat als centres seleccionats.

Qualsevol dubte o diferència que poguera sorgir en la interpretació d’estes bases serà resolta per la Fundació.

 

10.- Difusió de la col·laboració de Fundació Caixa Castelló

La imatge corporativa de Fundació Caixa Castelló s’incorporarà a tots els elements i accions que es realitzen amb motiu de la jornada i el treball posterior, fent constar de manera expressa el patrocini obtingut.

Fundació Caixa Castelló podrà fer ús informatiu de les actuacions subvencionades i el seu contingut, reproduint-les i comunicant-les públicament sense limitació de termini, ni d’àmbit territorial, nacional i internacional, per qualsevol mitjà i suport, inclús Internet.

 

11.- Obligacions dels centres beneficiaris

La presentació a esta convocatòria suposa la plena acceptació de les seues bases i de la resolució, que serà irrevocable.

Els centres docents seleccionats es comprometen a l’execució del projecte i a remetre a Fundació Caixa Castelló una breu memòria final on s’inclourà el material gràfic que acredite la realització del treball posterior i la visibilitat del patrocini de Fundació Caixa Castelló.

El termini de presentació serà de 2 mesos a partir de la realització de la ruta o taller.

 

Informació i consultes

De dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 hores, en el telèfon 964 23 25 51 o en el correu electrònic medioambiente@fundacioncajacastellon.es