Fundació Caixa Castelló, en consonància amb el seu compromís de fomentar la conservació de la naturalesa i el benefici social, realitza esta Convocatòria de Jornades, a realitzar en les aules i en el medi natural, dirigida als centres educatius no universitaris de la província de Castelló, d’acord amb les bases següents:

 

1.- Objecte de la convocatòria

Col·laborar amb els centres educatius en els seus programes d’educació ambiental patrocinant activitats mediambientals amb la finalitat de:

 • Impulsar el contacte amb la natura, la curiositat i la capacitat d’observació.
 • Desenvolupar coneixements i actituds que fomenten la preservació i millora del medi, i la cooperació i implicació individual en la resolució de problemes ambientals de l’entorn.

La Fundació patrocinarà al 100% el cost de transport, material i educadors ambientals de la modalitat sol·licitada dels projectes que siguen seleccionats.

 

2.- Destinataris

Alumnat de tercer cicle de Primària de les comarques de Castelló.

 

3.- Modalitats de les jornades

 1. Itinerari guiat en l’entorn de l’Escola de Natura Seidia (Benassal)
 2. Itinerari guiat pel bosc monumental del Barranc dels Horts.
 3. Taller al propi centre educatiu:
 • Plantes mediterrànies aromàtiques i medicinals
 • Fauna del bosc mediterrani
 • Energies renovables

 

4.- Àmbit d’actuació i termini d’execució

Les jornades, siga quina siga la seua modalitat escollida, es duran a terme en la província de Castelló, àmbit territorial de la Fundació Caixa Castelló, dins del període comprés entre setembre del 2019 i juny del 2020.

 

5.- Sol·licitants

Poden concórrer a esta convocatòria tots els centres educatius, públics i privats, de la província de Castelló. Cada centre només podrà presentar una sol·licitud, a triar entre les diferents modalitats, per a les unitats autoritzades d’un dels nivells educatius destinataris d’esta convocatòria.

Consultar en cas de CRA o centre amb poc alumnat.

Les propostes hauran de plasmar la repercussió de les activitats realitzades amb la Fundació en accions que:

 • Divulguen el coneixement adquirit de forma original i atractiva, transcendint la pròpia aula.
 • Mostren actituds, valors i compromís amb la conservació del medi. 

 

6.- Documentació, termini i forma de presentació

Els centres interessats hauran d’enviar el formulari de sol·licitud amb l’acceptació de les bases de la convocatòria. El termini de presentació serà el 31 de juliol del 2019. No seran tingudes en compte les sol·licituds de centres que, havent sigut seleccionats en la convocatòria del 2018, no hagin complit amb els compromisos requerits, ni les que s’envien fóra de termini.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament per correu electrònic a: medioambiente@fundacioncajacastellon.es

Els dubtes i consultes es podran gestionar a través d’este mateix correu o al telèfon 964232551.

 

7.- Criteris de Selecció

Per orde de recepció de les sol·licituds es valorarà:

 • Proposta de treball posterior a l’activitat i coherència amb l’activitat sol·licitada.
 • Repercussió de l’activitat en el centre i visibilitat del patrocini.

 

8.- Resolució de la Convocatòria

La resolució de la Convocatòria serà notificada a través del correu electrònic facilitat en el formulari de sol·licitud, a tots els centres docents que l’hagin presentat,  siguen o no seleccionats, i es publicarà el llistat dels centres triats en les xarxes socials de l’entitat, al llarg de la primera quinzena de setembre de 2019.

Posteriorment es concertarà amb el professorat responsable el calendari de realització. Fundació Caixa Castelló queda facultada per a divulgar, del mode que estime convenient, l’assignació de l’activitat als centres seleccionats.

 

9.- Difusió de la col·laboració de Fundació Caixa Castelló

La imatge corporativa de Fundació Caixa Castelló s’incorporarà a tots els elements i accions que es realitzen amb motiu de la jornada i el treball posterior, fent constar el patrocini.

Fundació Caixa Castelló podrà fer ús informatiu de les actuacions subvencionades i el seu contingut, reproduint-les i comunicant-les públicament sense limitació de termini, ni d’àmbit territorial, per qualsevol mitjà i suport.

 

10.- Obligacions dels centres beneficiaris

La presentació a esta convocatòria suposa la plena acceptació de les seues bases i de la resolució, que serà irrevocable. Els centres seleccionats es comprometen a remetre a Fundació Caixa Castelló una breu memòria final on s’inclourà el material gràfic que acredite la realització del treball posterior i la visibilitat del patrocini de Fundació Caixa Castelló. El termini de presentació serà de 2 mesos a partir de la realització de la ruta o taller.