Convocatòria de projectes d’investigació sobre fauna en el Barranc dels Horts-2022

 

La Fundació Caixa Castelló té com a finalitats el promoure i dur a terme tot tipus d’ activitats d’interès general i en particular les d’investigació, ensenyament, cultura, medi ambient, sanitat, assistència social, així com qualssevol altres que responguin a les necessitats sentides per la societat.

Una de les actuacions més importants és la que s’està desenvolupant al bosc monumental del Barranc dels Horts i Mas Vell, a Ares del Maestrat, d’aproximadament 600 hectàrees. Un espai amb un valor excepcional ja que conserva una arbreda centenària de roures valencians i carrasques, única a la Comunitat Valenciana. Propietat de la Fundació Caixa Castelló des de 1993, i gestionat per aquesta entitat, forma part del LIC Alt Maestrat;  de la ZEPA Alt Maestrat, Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana de la Xarxa Natura 2000; de la Xarxa de Microrreserves de flora de la Comunitat Valenciana amb tres microrreserves; i del Bé d’ Interès Cultural del Parc Cultural de la Valltorta-Gasulla.

En aquest espai natural es desenvolupa un programa de gestió global amb actuacions aplicades a la restauració dels seus ecosistemes i a la conservació de la biodiversitat.

En l’aspecte faunístic cal actualitzar, periòdicament, els censos i inventaris, específicament d’avifauna i mamífers, per tal d’avaluar la evolució de l’estat de conservació de l’espai i el resultat de les diferents actuacions realitzades de gestió i de recerca.

Per això, en consonància amb el compromís de Fundació Caixa Castelló de fomentar la conservació del Barranc dels Horts i el seu benefici social, es realitza aquesta convocatòria de projectes d’investigació, d’ acord amb les següents

 

BASES

Objecte de la convocatòria

Fomentar la recerca sobre la fauna del Barranc dels Horts i Mas Vell, encaminada a la millora de la gestió dels ecosistemes i la seva biodiversitat.

 

 1. Destinataris i requisits
 • Estudiants universitaris matriculats en últims cursos de titulacions vinculades amb l’objecte de la convocatòria, de qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana.
 • Estudiants del darrer curs de cicles formatius de grau superior, vinculats amb l’ objecte de la convocatòria.
 • Qualsevol persona, física o jurídica, vinculada al medi ambient, que pugui acreditar la seva experiència i professionalitat en els temes objecte de la convocatòria.

Els sol·licitants hauran de justificar l’empadronament o domicili fiscal en la província de Castelló.

 

3.- Nombre i import de les ajudes

Es podran seleccionar dos projectes, dotats cadascun d’ells amb mil cinc-cents euros (1.500€), o un sol projecte dotat amb tres mil euros (3.000€).

En el cas que un projecte sigui presentat per més d’ una persona, l’import es repartirà a parts iguals entre els autors.

 

4.- Temes de les investigacions

Els aspirants hauran d’ emmarcar els projectes en una de les línies següents:

 • Elaboració de censos estacionals d’ avifauna mitjançant transsectes i estacions d’escolta.
 • Inventari de mamífers (carnívors, insectívors, llacmorfs i ungulats) mitjançant observació directa i indirecta i tècniques de fototrampeig.

 

 1. Termini d’execució

Els projectes s’hauran d’ executar en un termini de nou mesos a partir de la data de concessió de l’ajuda.

 

 1. Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Les sol·licituds, ajustades al model formalitzat, es presentaran per correu electrònic: medioambiente@fundacioncajacastellon.es

El termini serà de l’11 d’abril a l’11 de maig de 2022.

No es tindran en compte aquelles que es presentin fora de termini.

La sol·licitud, individual o col·lectiva, anirà acompanyada de:

 • Comprovant de matrícula
 • Certificat d’ empadronament
 • IAE/escriptures, en el cas d’empresa/societat.
 • Currículum del/s autors del projecte.
 • Memòria detallada del projecte: objectius i metodologia.

Conforme al que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran tractades de forma confidencial. Podran ser incorporades a les bases de dades de Fundació Caixa Castelló, responsable del fitxer, amb la finalitat d’ atendre aquest tràmit. Les dades recaptades s’han d’emplenar obligatòriament, ja que altrament no podria ser atesa la sol·licitud.

En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament, mitjançant escrit dirigit a Fundació Caixa Castelló en la següent adreça: Plaça de l’Herba s/n 12001 – Castelló de la Plana

 

 1. Criteris de Selecció
 • Adequació a les línies temàtiques, objecte de la convocatòria.
 • Qualitat, capacitat tècnica i coherència ambiental: projecte amb uns resultats clars, objectius i mesurables.
 • Experiència del/s autors en altres treballs de camp i projectes similars.
 • Nivell de transferència (que pugui servir de base per a un desenvolupament a llarg termini del projecte presentat).

 

 1. Resolució de la Convocatòria

Les sol·licituds rebudes dins de termini i que compleixin els requisits establerts en aquestes bases seran avaluades per una Comissió constituïda per experts en temes de medi ambient.

La resolució es realitzarà el 31 de maig de 2022, tindrà caràcter executiu i serà inapel·lable. Es notificarà a tots els interessats a través dels contactes facilitats en el formulari de sol·licitud, i es publicarà en les xarxes socials de l’entitat.

 

 1. Abonament de les ajudes

La present convocatòria compta amb una dotació total de 3.000 euros que s’assignaran a 1 o 2 projectes

L’import de les ajudes als projectes seleccionats serà abonat, en el compte bancari del qual siga titular el sol·licitant, en dos terminis d’igual import; el 50% després de la resolució de la convocatòria i el 50% al lliurament de la memòria final del treball de recerca, en suport informàtic i paper.

En cas que no s’assigni cap ajuda per no complir-se els requisits o no superar la valoració de la Comissió, es podrà declarar deserta.

Després de la comunicació de la concessió de l’ajuda, s’haurà de formalitzar un acord de col·laboració amb la Fundació Caixa Castelló en un termini màxim de 15 dies. Si no s’hagués signat en aquest termini, s’entendrà que renuncia al patrocini.

 

 1. Seguiment i justificació del projecte

Els investigadors seleccionats comptaran amb l’assessorament de la Fundació Caixa Castelló per al millor coneixement de l’espai i seguiran totes les instruccions que estimi convenients l’entitat, a més del compliment de la normativa que li siga aplicable.

Els beneficiaris hauran de trametre a la Fundació una memòria final detallada on es farà constar la metodologia emprada, els recursos humans i tècnics emprats, resultats i conclusions.

 

El termini per a la presentació de la memòria finalitzarà el 28 de febrer de 2023, amb possibilitat de pròrroga justificada, i s’haurà de realitzar en format electrònic i paper.

Els beneficiaris es comprometen al reintegrament de les quantitats rebudes en els casos següents:

 • Incompliment de la presentació de la memòria.
 • Incompliment dels objectius del projecte per al qual fou concedida l’ajuda.

 

 1. Divulgació de la recerca

La imatge corporativa de Fundació Caixa Castelló s’haurà d’incorporar a tots els elements i accions que es realitzin en relació amb el projecte, fent constar de manera expressa la col·laboració d’aquesta entitat en qualsevol mitjà de difusió del projecte subvencionat.

En aquest sentit, juntament amb la memòria tècnica final, s’acompanyarà el material gràfic (fullets, formularis, documents, publicacions, fotografies, vídeos i altres) que acrediti la visibilitat d’aquesta col·laboració.

La Fundació Caixa Castelló podrà fer ús informatiu de les actuacions subvencionades i el seu contingut, reproduint-lo i comunicant-lo públicament sense limitació de termini, ni d’àmbit territorial, i per qualsevol mitjà i suport.

 

 1. Disposicions Finals

La presentació a aquesta convocatòria pressuposa la plena acceptació de les seves bases i de la resolució, que serà irrevocable.

De produir-se l’incompliment d’aquestes, la Fundació Caixa Castelló es reserva el dret de procedir com estimi convenient, sol·licitant fins i tot la devolució de la quantitat abonada, sense necessitat de requeriment de cap classe.

Qualsevol qüestió que pogués sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes bases serà resolta per la Fundació que es reserva el dret a modificar, per causes justificades, les condicions de les bases en qualsevol moment.

La Fundació Caixa Castelló no es responsabilitzarà de cap reclamació o conseqüència adversa que puga generar-se de forma directa o indirecta en l’execució del projecte, podent emprendre les accions legals oportunes en cas de veure’s afectada per les mateixes.

 

Model de sol·licitud:

MODEL SOL·LICITUD FAUNA