Convocatòria de beques d’investigació sobre Medi Ambient 2021

 

 

La Fundació Caixa Castelló té com a fins el promoure i dur a terme tot tipus d’activitats d’interés general i en particular les d’investigació, ensenyança, cultura, medi ambient, sanitat, assistència social, així com qualssevol altres que responguin a les necessitats sentides per la societat.

En consonància amb el seu compromís de fomentar la conservació de la natura i el benefici social, realitza esta convocatòria de beques d’investigació sobre temes mediambientals, d’acord amb les bases següents:

 

 1. Objecte de la convocatòria.

Col·laborar en el desenvolupament de coneixements i capacitats per a la preservació i millora del medi, i la resolució de problemes ambientals de l’entorn.

Fomentar la investigació i recolzar projectes encaminats a la millora dels ecosistemes i la seua biodiversitat.

 

 1. Destinataris i requisits.
 • Estudiants universitaris matriculats en l’últim curs de titulacions vinculades amb el medi ambient de qualsevol de les universitats de la Comunitat Valenciana.
 • Estudiants matriculats en l’últim curso de cicles formatius de grau superior, vinculats amb el medi ambient, en modalitat presencial i on-line.

Els sol·licitants hauran d’estar empadronats en la província de Castelló i l’activitat proposada haurà d’estar circumscrita a este àmbit territorial.

 

 1. Nombre i import de les beques

Es concediran 5 beques de 1.000€ cada una als corresponents 5 projectes seleccionats. En el cas que un projecte siga presentat per més d’una persona, l’import assignat es repartirà a parts iguals entre els autors.

 

 1. Temàtica dels projectes

Els projectes presentats hauran d’emmarcar-se en alguna de les línies següents:

 • Conservació i/o recuperació d’ecosistemes i posada en valor dels seus servicis ecosistèmics.
 • Estudi de la biodiversitat, en particular d’espècies rares, amenaçades o en perill, i aplicació del coneixement en mesures efectives de conservació.
 • Ús sostenible dels recursos i mesures de reducció de residus o altres contaminants.

Quedaran exclosos de la convocatòria aquells projectes que no tinguen un component ambiental sòlid o que només tinguen fins divulgatius o publicitaris.

 

 1. Àmbit d’actuació i termini d’execució

Els projectes hauran de realitzar-se en l’àmbit de la província de Castelló i hauran d’executar-se en un termini de set mesos a partir de la data de concessió de la beca.

Podran estar en procés d’execució en el moment de presentar la seua candidatura a la convocatòria.

 

 1. Termini de presentació de sol·licituds i documentació

Les sol·licituds, ajustades al model formalitzat, es presentaran per correu electrònic a: medioambiente@fundacioncajacastellon.es

El termini serà de l’1 al 31 de març del 2021.

No es tindran en compte les que es presenten fóra de termini.

La sol·licitud, individual o col·lectiva, anirà acompanyada de:

 • Comprovant de matrícula
 • Certificat d’empadronament
 • Currículum del/els sol·licitants
 • Memòria del projecte
 • Per a descarregar el model de sol·licitud premeu ACÍ

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les seues dades seran tractats de forma confidencial. Podran ser incorporats a les bases de dades de Fundació Caixa Castelló, responsable del fitxer, amb la finalitat d’atendre este tràmit. Les dades demanades han d’omplir-se obligatòriament, perquè d’una altra manera no podria ser atesa la sol·licitud.

En qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament, per mitjà d’un escrit dirigit a  Fundació Caixa Castelló en l’adreça següent: Plaça de l’Herba s/n 12001 – Castelló de la Plana

 

 1. Criteris de Selecció
 • Adequació a les línies temàtiques, objecte de la convocatòria, i idoneïtat de l’objectiu d’investigació proposat.
 • Experiència del sol·licitant en altres treballs de camp i projectes semblants.
 • Qualitat, innovació, capacitat tècnica i coherència ambiental: projecte amb uns resultats clars, objectius i mesurables.
 • Impacte ambiental i social i nivell de transferència (que puga servir d’exemple per a altres projectes o un major desenvolupament del presentat).

 

 1. Resolució de la Convocatòria

Les sol·licituds rebudes dins de termini i que complisquen els requisits establits en estes bases seran avaluats per una Comissió constituïda per experts en temes de medi ambient.

La resolució es realitzarà en el mes d’abril, sent notificada a tots els interessats a través dels contactes facilitats en el formulari de sol·licitud, i es publicarà en les xarxes socials de l’entitat.

La resolució adoptada tindrà caràcter executiu i serà inapel·lable.

 

 1. Abonament de les beques

La present convocatòria compta amb una dotació total de 5.000 euros que s’assignaran a 5 projectes

L’import de les beques als projectes seleccionats serà abonat en el compte bancari, expressat en la sol·licitud, en dos terminis del mateix import; el 50% després de la resolució de la convocatòria i el 50% a l’entrega de la memòria final del treball d’investigació, en suport informàtic i paper.

En el cas que no s’assignen totes les beques per no complir-se els requisits o no superar la valoració de la Comissió, es podrà distribuir la dotació entre la resta de projectes seleccionats.

Després de la comunicació de la concessió de la beca, s’haurà de formalitzar un acord de col·laboració amb la Fundació Caixa Castelló en un termini màxim de 15 dies. Si no s’haguera firmat en este termini, s’entendrà que es renúncia a la beca concedida.

 

 1. Seguiment i justificació del projecte

Els beneficiaris hauran de remetre a la Fundació una memòria final detallada on es farà constar totes les activitats dutes a terme, els recursos humans i tècnics utilitzats i una avaluació dels resultats obtinguts.

El termini per a la presentació de la memòria finalitzarà el 30 de novembre del 2021 i haurà de realitzar-se en format electrònic i paper.

Els beneficiaris es comprometen al reintegrament de les quantitats rebudes en els casos següents:

 • Incompliment de la presentació de la memòria.
 • Incompliment dels objectius del projecte per al que va ser concedida la beca.

 

 1. Divulgació de la investigació

La imatge corporativa de Fundació Caixa Castelló haurà d’incorporar-se a tots els elements i accions que es realitzen en relació amb el projecte, fent constar de manera expressa la col·laboració d’esta entitat en qualsevol mitjà de difusió del projecte subvencionat.

A este efecte, junt amb la memòria tècnica final, s’acompanyarà el material gràfic (fullets, formularis, documents, publicacions, fotografies, vídeos i altres) que acredite la visibilitat de la dita col·laboració.

La Fundació Caixa Castelló podrà fer ús informatiu de les actuacions subvencionades i el seu contingut, reproduint i comunicant públicament els mateixos sense limitació de termini, ni d’àmbit territorial, per qualsevol mitjà i suport.

 

DISPOSICIONS FINALS

La presentació a esta convocatòria pressuposa la plena acceptació de les seues bases i de la resolució, que serà irrevocable.

De produir-se l’incompliment de les mateixes, la Fundació Caixa Castelló es reserva el dret de procedir com estime convenient, sol·licitant inclús la devolució de la quantitat abonada, sense necessitat de requeriment de cap classe.

Qualsevol qüestió que poguera sorgir de la interpretació o aplicació d’estes bases serà resolta per la Fundació que es reserva el dret a modificar, per causes justificades, les condicions de les bases en qualsevol moment.

La Fundació Caixa Castelló no es responsabilitzarà de cap reclamació o conseqüència adversa que poguera generar-se de forma directa o indirecta en l’execució del projecte, podent emprendre les accions legals oportunes en cas de veure’s afectada per les mateixes.