Bankia i Fundació Caixa Castelló obrin la convocatòria dirigida a entitats d’àmbit social i sense ànim de lucre de la província de Castelló. Es poden presentar projectes dirigits a fomentar l’ocupació i l’autonomia personal, i idees que ajuden a millorar la qualitat de vida per a majors, persones amb discapacitat o altres col·lectius en risc d’exclusió social.

 

BASES

1.- FINALITAT I BENEFICIARIS

L’objectiu de la convocatòria es contribuir a la promoció de projectes que tinguen com a finalitat:

 • Fomentar l’ocupació.
 • Fomentar el desenvolupament local.
 • Millorar la qualitat de vida de persones en situació de desocupació, majors, persones amb discapacitat o altre col·lectiu en risc d’exclusió social per qualsevol altre motiu.

2.- SOL·LICITANTS

Poden concórrer a aquesta convocatòria aquelles entitats privades, d’iniciativa social, sense ànim de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, i que disposin de seu i/o delegació en la provincia de Castelló.

Les entitats sol·licitants deuran acreditar una antiguitat mínima de 2 anys i disposar d’estructura de gestió i de la qualificació professional adequada per a garantir la viabilitat del projecte i la consecució dels objectius.

Així mateix, deuran contar amb recursos addicionals, bé propis o bé de entitats privades o ens públics ja que en cap cas es finançarà més del 70% del cost total del projecte.

Les persones físiques que representen a les persones jurídiques o entitats deuran estar degudament facultades per a representar la sol·licitud a que es fa referència en aquestes bases.

Quedaran excloses aquelles entitats que:

 • No complisquen íntegrament els requisits exposats en les presents bases o el seu formulari de sol·licitud no estiga degudament complementat en tots el seus apartats. IMPORTANT: el no compliment d’aquest punt suposarà l’exclusió automàtica del projecte.
 • Hagen rebut ajudes de Fundació Caixa Castelló en exercicis anteriors i que, en la data de presentació de la seus candidatura, no estiguen al corrent de les obligacions d’informació i justificació.
 • Incloguin en els seus projectes despeses corrents de manteniment i/o estructura de les entitats sol·licitants. El pressupost per al qual se sol·licita ajuda ha de correspondre exclusivament  amb el desenvolupament i execució del projecte que es presenta.
 • Presenten projectes que facin referència a activitats exclusivament recreatives, lúdiques o culturals, viatges o excursions, concerts, edicions de llibres o revistes.
 • Presenten projectes destinats a la celebració de jornades, congressos i seminaris (excepte jornades de respir orientades a usuaris de les entitats).
 • Informen o aporten documentació sobre despeses que no es corresponga amb els costos reals del projecte.

3.- TIPOLOGIA DE PROJECTES

El tipus de projectes hauran de dirigir-se a l’atenció dels col·lectius indicats en l’apartat 1, dins de les següents tipologies:

 • Programes per al foment de l’ ocupació, així com projectes amb generació de nous llocs de treball (inclou ocupació amb suport), amb especial atenció a persones amb difícil ocupacionalitat, joves i parats de llarga duració.
 • Orientació, formació ocupacional i suport a les famílies i atenció a les seues necessitats bàsiques d’alimentació, higiene, educació i salut.
 • Desenvolupament del medi rural/local, mitjançant projectes que fomenten l’assentament de la població i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.
 • Projectes de rehabilitació i reinserció social davant la pobresa i la desigualtat; de prevenció, atenció primerenca i terapèutics.
 • Atenció a situacions de dependència i promoció de l’autonomia i accessibilitat universal.

Els sol·licitants podran presentar un sol projecte d’actuació, que haurà de ser desenvolupat sense ànim de lucre. Igualment, hauran d’incloure un pla de difusió del projecte i de la col·laboració de la Fundació Caixa Castelló i Bankia.

4.- ÀMBIT D’ACTUACIÓ I TERMINI D’EXECUCIÓ

L’entitat sol·licitant, així com l’activitat proposada, hauran d’estar circumscrites a l’àmbit de la província de Castelló. L’activitat objecte de conveni de col·laboració haurà d’estar compresa des de 01/06/2018 i finalitzar abans del 31 de desembre de 2018.

5.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Les entitats sol·licitants es podran registrar a través de les pàgines web https://www.fundacioncajacastellon.es/, i http://enaccion.bankia.com,  on presentaran la seva sol·licitud de forma online omplint un formulari que sol·licitarà la documentació: 

 1. Dades de l’entitat sol·licitant.
 2. Informació sobre el projecte.
 3. Valoració econòmica del projecte i finançament.
 4. Pla de Difusió.
 5. Documentació legal:
  1. Carta d’acceptació d eles bases de la convocatòria.
  2. Estatuts degudament registrats.
  3. Inscripció de la ONG en el registre corresponent.
  4. Certificat d’estar al corrent de pagament de les seues obligacions fiscals.
  5. Certificat d’estar al corrent de pagament de les seues obligacions laborals.
  6. Memòria econòmica de l’últim exercici.
  7. Memòria d’activitats de l’últim exercici.
  8. Logotip de la ONG.

Qualsevol  informació obligatòria no emplenada s’entendrà com inexistent i suposarà la desqualificació automàtica del projecte.

Informació adicional en Guía plataforma convocatoria Fundación Caja Castellon.

6.- LLOC, TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 8 de març i finalitza el 13 d’abril a les 13:00 hores.

La sol·licitud s’haurà de presentar únicament i exclusivament a través de les pàgines web https://www.fundacioncajacastellon.es/ i http://enaccion.bankia.com.

No s’acceptaran sol·licituds que no estiguin degudament emplenades, presentades per una altra via o que es presentin fora de termini.

Els dubtes i resolució d’incidències es podran gestionar a través del correu electrònic contacto@rscbankia.com.

7.- CRITERIS DE VALORACIÓ

Es valoraran positivament els següents aspectes dels projectes presentats:

 • Ocupacionalitat: fomentar de forma directa la creació d’ocupació o la millora de la ocupacionalitat.
 • Utilitat social: donant resposta a una necessitat clarament identificada i ajustada a la actual conjuntura.
 • Qualitat i capacitat tècnica per formular i desenvolupar el projecte amb resultats clars, objectius i mesurables.
 • Beneficiaris: identificar i quantificar els beneficiaris del projecte. Promoure la seua integració i normalització social.
 • Participació de persones voluntàries en el projecte.
 • Innovació i oportunitat de les accions previstes en el projecte.
 • Especialització i experiència de l’entitat sol·licitant.
 • Transparència i bon govern: acreditar mecanismes de control interns i/o externs de la seua gestió i contes.
 • Eficiència econòmica: raonablement documentada, amb una relació equilibrada entre els mitjans utilitzats, els recursos econòmics sol·licitats i els resultats esperats.
 • Coordinació amb altres agents socials i complementarietat amb altres iniciatives i polítiques de les administracions públiques.
 • Difusió: accions de comunicación previstes.

8.- RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS

Els projectes seran analitzats i prioritzats per un comitè d’avaluació amb experiència en temes socials, laborals i en desenvolupament rural. Un cop analitzades les sol·licituds presentades que compleixin tots els requisits, els projectes seran valorats per una Comissió Assessora convocada per la Fundació Caixa Castelló i Bankia.

Els criteris per assignar un pressupost més o menys a cada projecte tindran relació amb la relació del programa presentat amb les línies prioritàries d’actuació, especialment els programes dirigits a la creació d’ocupació.

La resolució de les sol·licituds es realitzarà en el mes de juny i es comunicarà per correu electrònic a les entitats beneficiàries, per a la signatura posterior d’un conveni de col·laboració.

Si en el termini d’un mes, a comptar de la sol·licitud de signatura del conveni, l’entitat beneficiària no hagués signat, s’entén que renuncia a l’ajuda concedida.

La resolució concedirà o denegarà, en part o en la seva totalitat, l’ajut sol·licitat.

La resolució tindrà caràcter inapel·lable.

9.- QUANTIA DE LES AJUDES I FORMA DE PAGAMENT

La present convocatòria compta amb una dotació total de 100.000 euros. Fundació Caixa Castelló i Bankia faran entrega entre les entitats que s’hagin presentat a la convocatòria de 10 ajudes amb una quantia ,mínima de 1.000 euros, dos premis especials amb 10.000 euros cadascú i el restant de projectes podran ser finançats amb una quantia mínima de 2.000 euros i màxima de 8.000 euros (en cap cas podrà superar el 70% del cost total del projecte).

La quantitat concedida s’abonarà en un 70% a la signatura del conveni, i el 30% restant a la presentació de la memòria final i certificació de despeses de l’activitat realitzada, signada per els representants legals de l’entitat.

L’ import de les ajudes concedides s’ingressarà en un compte de Bankia, de la qual ha de ser titular l’entitat beneficiària.

10.- FORMALITZACIÓ D ELA COL·LABORACIÓ

La col·laboració s’establirà mitjançant la signatura d’un conveni entre la Fundació Caixa Castelló, Bankia i cadascuna de les entitats els projectes hagin estat seleccionats, en el qual quedaran reflectits els drets i obligacions que contrauen les parts, incloent:

 1. El nom del projecte objecte de la col·laboració.
 2. Import de l’ajuda econòmica concebuda i forma de pagament.
 3. Termini d’execució.
 4. Procediment de justificació de d’inversions i despeses.
 5. Causes i efectes de la resolució del contracte.
 6. Sistema de difusió del projecte i de la col·laboració prestada per la Fundació i Bankia.

El conveni quedarà subjecte a la legislació vigent.

11.- DIFUSIÓ DEL PROJECTE

La imatge corporativa de Fundació Caixa Castelló i la de Bankia s’incorporaran a tots els elements i accions que es realitzin amb motiu del projecte o projectes. A títol merament enunciatiu i mai limitatiu: actes de presentació, invitacions, notes de premsa, cartelleria, fullets, vídeos i en tot esment divulgativa del projecte.

A aquest efecte, juntament amb la memòria tècnica i econòmica, s’acompanyarà el material gràfic (Fullets, formularis, documents, publicacions, fotografies, vídeos i altres) que acrediti la visibilitat d’aquesta col·laboració, fent referència expressa a la mateixa i incloent el logotip de Fundació Caixa Castelló i el de Bankia.

Quan les entitats donin a conèixer la col·laboració de Fundació Caixa Castelló i Bankia a través de la seva imatge, hauran de tenir autorització prèvia per part de Fundació Caixa Castelló i Bankia, a l’efecte d’obtenir la conformitat de presència de la seva imatge.

Fundació Caixa Castelló i Bankia podran fer ús informatiu dels projectes finançats i el seu contingut, reproduint i comunicant públicament els mateixos sense limitació de termini, ni d’àmbit territorial, nacional i internacional, per qualsevol mitjà i suport, fins i tot Internet.

12.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

Les entitats beneficiàries, per tal de justificar l’adequada gestió tècnica i financera dels projectes finançats, han de remetre a Fundació Caixa Castelló i Bankia una memòria final detallada que s’ha de fer seguint el model proporcionat per Fundació Caixa Castelló on farà constar totes les activitats dutes a terme, els recursos humans i tècnics utilitzats, una avaluació dels resultats obtinguts i certificació de despeses. També s’acompanyarà un informe sobre la difusió donada. El termini per a la presentació de la justificació comença un mes després de l’acabament del projecte, amb la data límit del 31 març 2019 i s’ha de fer en format electrònic, a la pàgina prevista per a la mateixa.

Les entitats es comprometen a presentar tota la informació tècnica i financera els sigui sol·licitada per la Fundació Caixa Castelló o per Bankia per procedir a la verificació o control de l’execució del projecte, en els terminis i forma que aquesta estableixi.

En el cas que durant el desenvolupament del projecte es produeixin circumstàncies que puguin donar lloc a la necessitat de realitzar modificacions substancials, entenent com a tals, variacions significatives en els components bàsics del projecte, dates d’execució, pressupost, durada, fins i tot l’ajornament o anul·lació del projecte, aquestes hauran de ser comunicades i autoritzades expressament per Fundació Caixa Castelló i Bankia, prèvia sol·licitud de l’entitat beneficiària.

Les entitats beneficiàries es comprometen al reintegrament de les quantitats rebudes, en el termini màxim de trenta (30) dies naturals des que siguin requerits per a això, en els següents casos:

 • Incompliment de l’obligació de justificació.
 • Incompliment dels objectius per als que la col·laboració va ser concebuda.
 • Supòsits en què les despeses no es porten a terme per qualsevol causa o es modificaren substancialment els projectes sense autorització expressa d ela Fundació Caixa Castelló i Bankia.
 • La inobservança de qualsevol altra condició imposada pel motiu de la concessió de la col·laboració, o que serveixi o haja servit per la mateixa.
 • Obtenció de l’ajuda sense reunir les condicions requerides per a això.

13.- DISPOSICIONS FINALS

La presentació de sol·licituds pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus termes.

De produir-se l’ incompliment de les mateixes, la Fundació Caixa Castelló i Bankia es reserven el dret de procedir com estimi convenient, sol·licitant fins i tot la devolució de la quantitat abonada, així com l’ interès legal del diner, des que la Fundació li faci els oportuns abonaments fins a la total devolució d’aquelles, sense necessitat de requeriment de classe algun.

Qualsevol qüestió que pogués sorgir de la interpretació o aplicació d’aquestes bases serà resolta per Fundació Caixa Castelló i Bankia. Fundació Caixa Castelló i Bankia es reserven el dret a modificar, per causes justificades, les condicions de les bases en qualsevol moment. Qualsevol modificació serà publicada a la web de Fundació Caixa Castelló i Bankia.

Fundació Caixa Castelló i Bankia no seran titulars dels projectes presentats i la realització dels projectes i la seva titularitat seran d’exclusiva responsabilitat de l’entitat beneficiària.

Fundació Caixa Castelló i Bankia no es responsabilitzaran de cap reclamació o conseqüència adversa que pogués generar-se de manera directa o indirecta en l’execució del projecte, podent emprendre les accions legals oportunes en cas de veure afectades per les mateixes.

 

Plataforma convocatòries socials – Manual entitats

Guía plataforma convocatoria Fundación Caja Castellon