1. EL PERQUE DEL PRESENT CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

La Fundació Caixa Castelló (d’ara endavant FCC, La Fundació), és una Fundació Privada sense ànim de lucre, Fundació de la Comunitat Valenciana, erigida en el seu moment per la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Castelló. És una persona jurídica organitzativa de naturalesa fundacional privada, sense ànim de lucre, el patrimoni i els mitjans del qual es troben afectats de manera duradora a la realització de les següents finalitats d’interès general, que recullen els seus estatuts:

 • Investigació
 • Ensenyament
 • Cultura
 • Medi ambient
 • Sanitat
 • Assistència Social
 • Formació professional, Inserció laboral o creació d’ocupació a favor de les persones amb discapacitat per a la seva integració en el mercat laboral.
 • Així com qualssevol altres que responguin a les necessitats sentides per la societat.

FCC està inscrita en el Registre de Fundacions de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, amb data nou de desembre de mil nou-cents noranta-un, amb el número C.V. –p/f/S-22 (c), de fundacions culturals privades.

Es presten serveis a la societat i per tant hem de ser cada vegada més eficients, atès que interactuem en un context social i mediambiental que hem de respectar i millorar, alhora que vetllar pel desenvolupament professional i el benestar de treballadors i col·laboradors.

La pròpia naturalesa de l’organització (Fundació) i la composició del seu patronat, fa necessari establir uns principis de funcionament i codi ètic que regeix el funcionament de l’activitat i la relació entre patrons, proveïdors, treballadors, usuaris/beneficiaris i la pròpia Fundació. FCC es caracteritza per:

Inexistència d’afany de lucre, neutral i transparent: els patrons i treballadors vetllaran pel compliment d’aquests principis.

Fi d’interès general: com resa en els seus estatuts la Fundació ha de beneficiar a un col·lectiu genèric i no determinat. La Fundació no representa els interessos comercials de cap empresa, patró ni a altres interessos particulars.

Voluntat del fundador: és el primer element necessari per a crear una Fundació. FCC es crea a través de la manifestació de la voluntat dels seus fundadors, els qui adscriuen béns i/o drets de la seva propietat dels quals disposen lliurement per a una fi d’interès general. Una vegada creada la Fundació es converteix en una figura jurídica totalment independent. La voluntat dels seus fundadors continua regint la vida de la Fundació a través dels seus Estatuts, que regulen el seu funcionament i organització.

Principi de complementarietat: la Fundació basarà les seves activitats en un principi de complementarietat amb altres institucions públiques i privades de la província de Castelló, entenent que aquest principi de complementarietat ha de ser recíproc cap a la Fundació, en gran manera el de les institucions que formen part del Patronat.

Aquest Codi Ètic i de Conducta, aprovat pel nostre Patronat en reunió de data 08 de novembre de 2018, és el document on se sintetitzen els principis ètics pels quals apostem en FCC i on es plasmen els valors que volem que guiin la nostra activitat, incorporant-los plenament en la nostra cultura institucional i fent-los recognoscibles en la nostra identitat corporativa.

La gestió ètica d’una entitat és un pilar fonamental per a la sostenibilitat i rendibilitat de l’activitat.

Per tots els que formen part d’FCC l’ètica i la integritat no són una opció, són una convicció. Per tant, els qui formen part de l’entitat han de contribuir a l’assoliment de la seva missió, a través d’un comportament que reflecteixi de manera consistent els principis i valors que comparteixen.

El Codi Ètic i de Conducta és d’obligat compliment per a tots els professionals i patrons d’FCC i proporciona les normes que han de guiar el seu comportament, tant en el dia a dia de treball com en la presa de decisions. Està constituït per:

 • Els valors que defineixen i identifiquen a FCC.
 • Principis generals sobre les relacions amb tots els grups d’interès d’FCC
 • Criteris de comportament per a prevenir els comportaments no ètics que comprometen les relacions de confiança.
 • Mecanismes d’implementació que descriuen el sistema de control per al compliment del codi ètic i la seva millora contínua.

 

 1. LA NOSTRA IDENTITAT: Lo que defineix la nostra manera de ser.

El Codi Ètic i de Conducta constitueix un dels pilars essencials per a crear una cultura corporativa i estendre un estil de fer basat en els valors d’integritat, transparència, honestedat, respecte, professionalitat, proximitat, compromís i orientació a l’assoliment.

La Fundació es regeix pels següents valors, que identifiquen a la institució en el seu conjunt i han de ser compartits i assumits pel seu personal i Patronat en el desenvolupament de la seva activitat professional, tant dins de l’organització com fora d’ella.

FCC té els següents valors assumits per tot el seu personal i pel seu Patronat:

 • La vocació del servei al territori
 • La neutralitat
 • La transparència en la gestió

La vocació del servei al territorio: que va implícita en la missió. Totes les actuacions d’FCC estaran orientades al compliment del la missió que és de compromís amb la societat, de compromís amb el territori i de servei a aquest. Això implica una vocació de servei en totes i cadascuna de les actuacions que FCC realitzi amb usuaris/beneficiaris de les seves activitats.

La neutralitat: FCC ha de ser neutral, seleccionant o recomanant aquelles activitats que millor s’ajusten a cada moment a les necessitats de resolució de problemes. 

La transparencia en la gestión: cap als òrgans de govern (Patronat i comissions), cap a l’administració (concessionària de subvencions), cap als auditors externs, cap als beneficiaris, cap als empleats i cap al compliment de la legislació vigent i que afecta les actuacions d’FCC. 

És obligació de la Gerència transmetre de manera adequada i permanent, al conjunt d’empleats la Cultura d’FCC aprovada pel seu Patronat; i és obligació d’aquests assumir-la i posar-la en pràctica en totes i cadascuna de les actuacions que es realitzin en l’àmbit del seu treball quotidià.

 

 1. A QUI APLICA EL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

El present Codi Ètic i de Conducta és d’obligat compliment per a totes aquelles persones que formen part d’FCC. És aplicable als patrons i a tots els professionals de la Fundació, amb independència del seu nivell jeràrquic, de la seva ubicació geogràfica o funcional.

El compliment del Codi Ètic s’entén sense perjudici del compliment del Sistema de Govern de la
Fundació. No abasta totes les situacions possibles sinó que estableix criteris per a orientar la conducta dels professionals i patrons d’FCC.

Es busca que les persones que exerceixen les seves activitats en l’entitat demostrin un comportament íntegre, respectuós i professional en tot moment i contribueixin al bon ambient i al compromís d’FCC amb la societat, denunciant aquelles conductes que puguin danyar la imatge i/o reputació de la Fundació.

Tots els professionals i patrons d’FCC han d’observar un comportament ètic en totes les seves actuacions, un compliment escrupolós de la legalitat vigent i evitar qualsevol conducta que afecte de manera negativa als interessos d’FCC.

 

 1. COM VOLEM ACTUAR

S’exposen a continuació les normes d’actuació i relació de la Fundació amb els diferents grups d’interès:

4.1.- Principis generals d’actuació de Fundació

La Fundació compleix les lleis de l’estat on tenen la seva seu, i actuen d’acord amb els seus estatuts.

Compleix amb les convencions internacionals europees a les quals està adscrit el seu país de residència.

 • ⮚ La Fundació té el deure de treballar amb eficàcia per a aconseguir les finalitats expressades en els seus estatuts i que són la seva raó de ser. Ha de fer-ho, a més, amb eficiència, utilitzant de la millor forma possible els recursos de què disposa.
 • Ha d’actuar amb professionalitat: acte exigint a tota l’organització un compromís amb els objectius de la mateixa però dotant-la, alhora, dels recursos necessaris per a aconseguir-lo.
 • Ha de ser una organització de qualitat: amb un nivell que respongui a la fi per al que va ser creada, segons el que es disposa en els seus estatuts i d’acord amb el que la societat precisi.
 • Ha de ser transparent per als usuaris/beneficiaris i per a la societat, tant en els resultats obtinguts com en els mitjans utilitzats.
 • Ha de fer valer els seus drets així com els deures, amb una visió realista i responsable, no paternalista.
 • Ha de ser fidel als seus principis i valors i actuar amb coherència en el seu entorn (beneficiaris, treballadors, voluntaris, proveïdors, donants…).
 • Ha d’influir en la realitat i la seva acció ha de repercutir en la millora de la societat.
 • Els patrons (públics o privats), han d’actuar en interès de la fundació, i amb independència de l’organització a la qual representin.
 • La gestió del patrimoni i dels recursos econòmics (tant en la seva captació com en la seva aplicació) ha de ser honesta, austera, prudent i transparent, assegurant mecanismes de control intern i extern. 

4.2.- La relació de la Fundació amb Usuaris/Beneficiaris (Clients): El nostre actiu fonamental

L’objectiu principal de la Fundació, la seva raó d’existir, és el servei a la societat, ja sigui en general o a través de beneficiaris o usuaris, a través de la provisió de béns o serveis.

Els criteris per a actuar i prendre decisions han de ser honestos i transparents. Cal donar a conèixer als beneficiaris i als usuaris les característiques diferencials de l’oferta de serveis de qualitat de la Fundació i es desitja establir relacions duradores basades en la confiança mútua, per la qual cosa les actuacions d’FCC de les persones que mantinguin les relacions amb els usuaris (reals i potencials) estan orientades a:

 • Facilitar informació útil i veraç.
 • Situar la satisfacció de l’usuari/ beneficiari com a prioritat dels nostres serveis.
 • Assumir els compromisos contractuals. S’evitarà en tot moment assumir compromisos que l’organització no pugui satisfer.
 • No oferir beneficis o avantatges a uns usuaris/*beneficiaris en detriment d’uns altres. Tracte just i no discriminatori.
 • Establir un sistema segur de control, protecció i ús de dades confidencials.

Assumim un compromís especial en aspectes que es consideren de gran importància en la prestació del servei:

Compromís de transparència: es facilitarà informació clara, rellevant i oportuna sobre totes les operacions i propostes que realitzem. L’usuari/beneficiari (client) ha d’entendre el contingut i beneficis de la nostra oferta, però igualment els seus riscos i costos.

Compromís de confidencialitat: amb caràcter general només es recaptaran dades necessàries per a la realització de les nostres activitats. En la captació, tractament i utilització ens comprometem a garantir i conjugar el dret a la intimitat de les persones, confidencialitat i protecció de dades amb el compliment de les nostres obligacions legals.

4.3.- La relació de la Fundació amb els patrons

En relació a la participació en projectes conjunts o prestació de serveis amb patrons:

 • Quan algun patró sol·liciti la participació de la Fundació en un projecte que suposi la prestació d’un servei, aquest s’establirà en les condicions de mercat que tots dos acordin, sempre que el servei estigui en el marc de les línies d’actuació del Pla d’actuació vigent, a més haurà de ser informat i aprovat expressament per l’òrgan de govern.
 • El conflicte d’interessos en què puguin incórrer els membres del Patronat s’estableix en art. 13.7°, de la Llei 9/2008, de Fundacions de la Comunitat Valenciana: 

“En el cas de conflicte d’interessos o drets entre la Fundació i algun dels Patrons, els afectats no participaran en la decisió que hagi d’adoptar el Patronat, a qui competeix determinar, per majoria que estableixin els estatuts, si concorre o no aquest conflicte”. 

Això obligarà a tot membre del Patronat, a manifestar davant la resta la concurrència de qualsevol causa que pugui determinar el conflicte d’interessos. Aquesta obligació dimana del mandat de lleialtat, que expressament figura en l’article 14 dels Estatuts de la Fundació, i en el art, 17.1 de la Llei estatal de Fundacions (Llei 50/2002).

La transgressió d’aquesta obligació de lleialtat, pot comportar la perduda de la condició de membre del Patronat, perquè en aquest extrem la Llei 9/2008, de 3 de juliol de Fundacions de la Comunitat Valenciana, per mandat del seu article 17.2 es remet a regulació estatal, i la Llei 50/2002, de Fundacions (estatal) contempla en el seu art. 18.3, com a causa del cessament “… no exercir el càrrec amb la diligència prevista en l’apartat 1 de l’article anterior”, que fa referència al deure de lleialtat. 

El “conflicte d’interès” apareix en les circumstàncies on els interessos personals dels patrons són contraris o entren en col·lisió amb els interessos d’FCC, interfereixen en el compliment recte dels seus deures i responsabilitats com a patró o bé els involucra a títol personal en alguna transacció o operació econòmica de la Fundació. Els patrons anteposaran els objectius de la Fundació als seus interessos particulars, de manera que no es creuen conflictes d’interès.

 • Els patrons d’FCC no podran donar ni acceptar regals o obsequis en l’exercici del seu càrrec, de tal rellevància que siguin susceptibles de constituir un conflicte d’interès per afectar la llibertat i independència amb la qual han d’exercir la seva funció.
 • La prohibició no és aplicable quan els regals o obsequis siguin d’escàs valor econòmic i responguin a signes de cortesia habituals, no estiguin prohibits per la llei o per les pràctiques generalment acceptades en entitats de naturalesa anàloga a la Fundació
 • Els patrons han de ser especialment acurats a l’hora de qualsevol intervenció pública, havent de comptar amb autorització per a intervenir davant els mitjans de comunicació, participar en jornades professionals/seminaris i en qualsevol altre esdeveniment amb difusió pública sempre que aparegui com a patró d’FCC.
 • En cas de dubte, el patró ha d’informar la Fundació, evitant prendre una decisió incorrecta.

4.4 La relació de la Fundació amb proveïdors: exercir una contractació responsable

Els valors que han de regular les relacions de la Fundació amb els seus proveïdors han de fer especial èmfasi en la transparència en les relacions i l’equitat en el tracte. Es tractarà d’establir aliances i relacions mútuament beneficioses, basades en la confiança, i l’intercanvi de coneixement, amb la finalitat d’aconseguir crear valor conjunt i donar suport al desenvolupament mutu.

 • Els proveïdors de serveis de la Fundació, hauran de seleccionar-se amb criteris objectius, estrictament tècnics, de neutralitat, imparcialitat i lliure concurrència. S’evitaran favoritismes i conflictes d’interès en la selecció.
 • FCC disposa d’Instruccions de Contractació aprovades pel seu Patronat i publicades en el Perfil del Contractant en la seva pàgina web, a la disposició de qualsevol empresa que vulgui ser proveïdora.
 • ⮚ En el cas de contractacions amb persones vinculades a patrons es complirà rigorosament el que es disposa en la Llei de Fundacions, on es regula les relacions entre patrons i fundacions (autocontractacions).
 • FCC té implantats sistemes que garanteixen que els subministraments (productes i serveis) compleixen els requisits mínims establerts en el seu Sistema de Gestió, comunicant-los aquests requisits i realitzant les avaluacions que procedeixin.
 • FCC espera que els seus proveïdors comprenguin i comparteixin la normativa en matèria d’ètica i conducta professional. En el seu cas es podrà sol·licitar als proveïdors que demostrin l’aplicació d’aquests principis especialment en els àmbits de: anticorrupció, drets humans i normativa laboral i ambiental.

Els professionals i patrons d’FCC no podran percebre cap mena de remuneració dels proveïdors de la Fundació, ni en general, acceptar qualsevol classe de remuneració aliena per serveis derivats de l’activitat pròpia del professional o patró dins de la Fundació.

4.5 La relació amb les persones que integren l’Organizació

És obligació de la gerència transmetre de manera adequada i permanent, al conjunt d’empleats i col·laboradors (becaris, etc…) quins són els principis i valors aprovats pel Patronat que regeixen el funcionament de la Fundació i és obligació d’aquests assumir-los i posar-los en pràctica en totes i cadascuna de les actuacions que es realitzin en l’àmbit del seu treball quotidià.

Perquè FCC aconsegueixi les seves finalitats i actuï conforme a aquests, cal que el personal contractat i els col·laboradors se sentin identificats amb la Fundació. La participació de l’equip humà en la presa de decisions augmentarà el seu grau d’implicació en l’organització i per tant la consecució de les seves finalitats. En aquest àmbit el respecte dels drets de les persones, el desenvolupament professional, la motivació, el reconeixement, la comunicació i el suport continu constitueixen la base de la relació.

Les relacions d’FCC amb els seus treballadors es regulen en el seu Marc Laboral.

La política de RH personal de la Fundació (contractació, remuneració, formació, participació…), a més d’ajustar-se a la legislació vigent, ha de ser coherent amb l’esperit ètic d’aquesta:

 • Estableix un sistema objectiu i rigorós de selecció, atenent mèrits acadèmics, personals, actitudinals, i professionals dels candidats i a les necessitats de la Fundació.
 • Estableix sistemes de recompensa i reforç i promou el desenvolupament professional i personal assegurant la no discriminació i la igualtat d’oportunitats.

Les persones que exerceixen càrrecs de direcció o comandament han d’actuar com a facilitadors del desenvolupament professional de les persones al seu càrrec, propiciant el seu creixement professional en la Fundació.

 • Estableix, sempre que sigui possible per disponibilitat pressupostària, plans anuals de formació i capacitació que s’ajusten a les necessitats del personal.
 • FCC ha de contribuir a fer compatible les seves pròpies finalitats amb la vida familiar i les circumstàncies personals de les persones que la integren. La conciliació treball/família ha de ser considerada com un dret del treballador i un valor de l’Organització.

Es donarà prioritat a la flexibilitat. L’organització contemplarà la flexibilitat en el lloc de treball, sempre que sigui possible i compatible amb el mateix i amb la responsabilitat assumida per la persona, en considerar positivament que un bon equilibri entre vida personal i professional millora el rendiment del treballador.

 • Promou la no discriminació per raó de raça, color, nacionalitat, origen social, edat, sexe, estat civil, orientació sexual, ideologia, opinions polítiques, religió o qualsevol altra condició física o social dels seus professionals, així com la igualtat d’oportunitats entre ells. En particular promourà la igualtat de tracte d’homes i dones en l’accés a l’ocupació, la formació, la promoció de professionals i les condicions de treball.

Els empleats han de complir rigorosament la política de confidencialitat i protecció de dades, respectant totes les instruccions o normativa interna que s’hagi establert. Els professionals/ emprats de la Fundació es comprometen a fer un ús responsable dels mitjans de comunicació, de els sistemes informàtics i en general de qualssevol un altre mitjà que la Fundació posi a la seva disposició d’acord amb polítiques i criteris establerts a aquest efecte. Tals mitjans es faciliten per a ús professional, no personal, i no generen per això expectativa de privacitat en cas que haguessin de ser supervisats per la Fundació en l’acompliment proporcionat dels seus deures de control.

 • Tots els empleats que introdueixin informació en els sistemes informàtics han de vetllar perquè és rigorosa i fiable.
 • Tots els empleats han de guardar la més absoluta confidencialitat sobre tota aquella informació reservada a la qual s’accedeixi a conseqüència de l’acompliment de la seva activitat professional.
 • En relació a l’ús d’informació en xarxes socials ha desenvolupat una instrucció interna

“INSTRUCCIÓ SOBRE L’ÚS/UTILITZACIÓ D’INFORMACIÓ DE FCC EN BLOGS I XARXES SOCIALS PERSONALS”, on es detallen les pautes a seguir.

Tota la informació i coneixement, entès com a resultat de la integració d’informació diversa, que es generi en l’àmbit d’FCC és propietat de la Fundació en els termes que estableix la legislació vigent.

 • La Fundació promou, a través de l’ús d’eines informàtiques fonamentalment, que la informació i el coneixement flueixi adequadament entre els seus empleats i unitats organitzatives, per a facilitar la gestió de les activitats i el desenvolupament de les persones.
 • Els empleats tenen el deure de preservar el coneixement d’FCC facilitant la difusió als seus companys i posant-lo a la disposició dels sistemes de gestió del coneixement que s’habilitin en la Fundació.

Els empleats i patrons d’FCC han de tractar-se amb respecte, propiciant unes relacions cordials i un entorn de treball agradable, saludable i segur. Igualment les relacions entre empleats d’FCC i els d’empreses o entitats col·laboradores externes estaran basades en el respecte professional i la col·laboració mútua.

El “conflicte d’interès” apareix en les circumstàncies on els interessos personals dels empleats són contraris o entren en col·lisió amb els interessos d’FCC, interfereixen en el compliment recte dels seus deures i responsabilitats professionals o bé els involucra a títol personal en alguna transacció o operació econòmica de la Fundació. Els empleats anteposaran els objectius de la Fundació als seus interessos particulars, de manera que no es creuen conflictes d’interès:

 • Els professionals/emprats d’FCC no podran donar ni acceptar regals o obsequis en l’exercici del seu càrrec, de tal rellevància que siguin susceptibles de constituir un conflicte d’interès per afectar la llibertat i independència amb la qual han d’exercir la seva funció.
 • La prohibició no és aplicable quan els regals o obsequis siguin d’escàs valor econòmic i responguin a signes de cortesia habituals, no estiguin prohibits per la llei o per les pràctiques generalment acceptades en entitats de naturalesa anàloga a la Fundació
 • Els professionals han de ser especialment acurats a l’hora de qualsevol intervenció pública, havent de comptar amb autorització per a intervenir davant els mitjans de comunicació, participar en jornades professionals/seminaris i en qualsevol altre esdeveniment amb difusió pública sempre que s’aparegui com a empleat d’FCC.
 • En cas de dubte, l’empleat ha d’informar la Fundació, evitant prendre una decisió incorrecta.

FCC es compromet a no divulgar dades de caràcter personal dels seus professionals, excepte consentiment dels interessats i en els casos d’obligació legal o compliment de resolucions judicials o administratives.

FCC fomentarà la conscienciació i implicació de les persones en temes d’ètica, qualitat, higiene, seguretat, medi ambient, transparència, responsabilitat social i sostenibilitat.

 • S’impulsa l’adopció de les polítiques de seguretat i salut en el treball, adoptant totes les mesures de la legislació vigent i dotant als empleats de recursos i coneixement perquè exerceixin les seves funcions amb seguretat i en un entorn saludable.
 • Es propicia un entorn de cooperació i treball en equip per a un millor aprofitament de capacitats i recursos.
 • ⮚ Els empleats han de treballar de manera eficient durant la seva jornada laboral, rendibilitzant el temps i els recursos que FCC posa a la seva disposició, tractant d’aportar el màxim valor en tots els processos en els quals participa. 

4.6 La relació de la Fundació amb la competència

En relació a la competència, la base és el respecte i la col·laboració en assumptes d’interès comú.

 • Es procurarà col·laborar en temes d’interès comú, així com mantenir relacions per a compartir “les millors pràctiques” a fi d’intercanviar experiències i millorar els productes i serveis oferts
 • Es respectarà en tot cas la Legislació sobre el dret de la Competència i la Propietat Intel·lectual, evitant males pràctiques.

4.7 La relació de la Fundació amb l’entorn social

FCC desenvolupa la seva activitat des del respecte al medi ambient, minimitzant l’impacte de les seves activitats sobre aquest, assumint com a pautes de comportament minimitzar la generació de residus i la pol·lució, conservar els recursos naturals, promoure l’estalvi d’energia i desenvolupar projectes de recerca que fomentin la protecció del medi ambient.

Es considera la imatge i reputació corporativa com un dels actius més importants i valuosos per a preservar la confiança dels grups d’interès d’FCC, per tant els empleats han de posar la màxima cura en el desenvolupament de les seves actuacions, vigilant igualment el respecte i ús correcte de la imatge i reputació corporativa que han de fer els empleats d’empreses proveïdores, col·laboradores etc..

La responsabilitat, el diàleg amb les parts interessades i la implicació constitueixen la base principal per a poder establir vincles de relació amb l’entorn social.

 • La Fundació no ha de veure’s com un competidor en el mercat; i la millor manera de fer-ho visible és mostrant una actitud col·laborativa i participativa en projectes i iniciatives amb altres organitzacions i institucions. Cal impulsar projectes comuns i participar en ells, i igualment potenciar les possibles cooperacions.
 • La Fundació fomentarà el treball col·laboratiu amb altres organitzacions (empreses, institucions, universitats…). Les sinergies generades permetran un millor aprofitament dels recursos utilitzats i, per tant, millors resultats.

4.8 La relació de la Fundació amb autoritats, organismes reguladors i les administracions públiques

El valor fonamental relacionat amb aquest col·lectiu està en la confiança i compliment de la legalitat. A més de complir amb totes les obligacions legals (fiscals, laborals, administratives..) s’estarà en disposició de satisfer les sol·licituds d’informació amb promptitud i amb el detall requerit.

Les relacions es plantejaran sota els principis de cooperació i transparència.

FCC informarà de manera veraç, adequada, útil i amb coherència sobre els seus programes i actuacions. La transparència en la informació és un principi bàsic que regeix l’actuació dels professionals de la Fundació.

S’exploraran tots els canals de col·laboració existents que permetin millorar els serveis de l’administració, innovar o complementar aquests serveis i en definitiva proporcionar un benefici als administrats i a la societat.

4.9 Les relacions de la Fundació amb els donants

FCC ha de procurar conèixer la procedència de les donacions rebudes quan aquestes es produeixin.

 • No s’acceptaran ni fons econòmics ni materials procedents d’activitats delictives, contràries als drets humans reconeguts pels tractats internacionals, o als valors fundacionals fixats en el present Codi Ètic.
 • No s’acceptaran donacions “condicionades”, quan aquestes vulnerin algun objectiu o valor fonamental o posin en dubte la necessària independència de la Fundació.

 

 1. COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

El present Codi Ètic es comunicarà i difondrà internament entre tots els patrons, professionals/ empleats de la Fundació i externament es publicarà en la pàgina Web, sent responsabilitat del Gerent la política de comunicació.

Es facilitaran vies de comunicació a tots els empleats, proveïdors i empreses col·laboradores per a la realització de bona fe i sense por de represàlies de consultes o comunicacions d’incompliments del Codi Ètic o de qualsevol altra informació relacionada.

 

 1. APROVACIÓ, ACCEPTACIÓ, ACTUALITZACIÓ I RÈGIM DISCIPLINARI

El Codi Ètic s’aprova en reunió del Patronat de la Fundació de data 08 de novembre de 2018 i estarà vigent en tant no s’aprovi la seva anul·lació.

Els patrons i professionals d’FCC accepten expressament les normes d’actuació establertes en el present Codi que és d’obligat compliment.

El Patronat revisarà i actualitzarà periòdicament el Codi Ètic, atenent els suggeriments i propostes que realitzin ells mateixos i els professionals/ emprats de la Fundació.

La Fundació desenvoluparà les mesures necessàries per a l’eficaç aplicació del Codi Ètic i de Conducta.

Ningú, amb independència del seu nivell o posició, està autoritzat per a sol·licitar a un professional/ emprat que cometa un acte il·legal o que contravingui el que s’estableix en aquest Codi Ètic. Cap professional/ emprat pot justificar una conducta il·legal o impròpia, que contravingui el que es disposa en el Codi Ètic, emparant-se en l’ordre d’un superior jeràrquic.

Els incompliments del Codi Ètic posen en risc la reputació de la Fundació i poden comprometre la seva solidesa, per tal motiu tots els patrons i empleats tenen obligació d’informar de qualsevol incompliment del Codi Ètic o dolenta pràctica en l’acompliment de les activitats professionals.

Suscríbete a nuestro newsletter

  Responsable de los datos: Fundación Caja Castellón | Finalidad: Responder a la solicitud de información o sugerencias realizadas | Legitimación: Tu consentimiento de forma expresa | Destinatario: No se cederán datos a Terceros | Derechos: Tienes derecho al acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y olvido, para más información accede a la política de privacidad.

  He leído y acepto la Política de Privacidad

  Suscribirse al newsletter