Beques de la Fundació Caixa Castelló per a realitzar estudis a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Castelló per al curs 2018/2019

 

La Fundació Caixa Castelló dota econòmicament una sèrie de beques per a cursar Estudis Superiors de Disseny i de Màster en Edició d’Obra Gràfica a través del Gravat i la Serigrafia, durant el curs acadèmic 2018/2019.

En concret s’ofereixen tres beques de 800 euros per a alumnat procedent de Cicles Formatius que vulga realitzar Estudis Superiors de Disseny, i dues beques de 1300 euros per a alumnat procedent d’Estudis Superiors que vulga cursar el Màster.

 

 1. Objectiu de la convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és ajudar al desenvolupament formatiu i professional de l’alumnat de la EASD que aspire a continuar amb la seua formació i que haja destacat pel seu rendiment acadèmic.

 

 1. Beques per a EStudis Superiors de Disseny

Dotació econòmica de les beques

S’estableixen beques per valor de 2400 euros per a alumnes que hagen cursat Cicles Formatius en la EASD de Castelló i vulguen cursar Estudis Superiors de Disseny. S’estableixen tres beques de 800 euros, una per cada especialitat (Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors i Disseny de Producte). Si alguna especialitat queda sense cobrir, s’incrementarà la quantia de les altres.

Requisits generals de les beques

Es podrà beneficiar d’aquestes beques l’alumnat que haja completat estudis en alguna de les titulacions de Cicles Formatius que s’imparteixen a l’Escola i es trobe matriculat durant el curs 2018/19 en el primer curs dels Estudis Superiors de Disseny que s’imparteixen en la EASD de Castelló.

Requisits económics

No superar els següents llindars econòmics de la unitat familiar:

 • Famílies d’1 membre: 15.839 euros.
 • Famílies de 2 membres: 27.073 euros.
 • Famílies de 3 membres: 36.744 euros.
 • Famílies de 4 membres: 43.846 euros.
 • Famílies de 5 membres: 47.778 euros.
 • Famílies de 6 membres: 51.228 euros.
 • Famílies de 7 membres: 54.601 euros.
 • Famílies de 8 membres: 57.928 euros.

A partir del vuitè membre s’han d’afegir 3.172 euros per cada nou membre computable.

Criteris per a l’adjudicació

Per a ordenar les sol·licituds es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient en els estudis de Cicles Formatius i la Renda segons barem.

Expedient: Tindrà una ponderació sobre el total del 40%.

 • Nota mitjana major de 6: 1 punt
 • Nota mitjana major de 7: 2 punts
 • Nota mitjana major de 8: 3 punts
 • Nota mitjana major de 9: 4 punts

Renda: Tindrà una ponderació sobre el total del 60%-

 • 6 punts: Unitats familiars la renda de les quals estiga per sota del 30% del llindar fixat.
 • 5 punts: Unitats familiars la renda de les quals estiga entre el 30,01% i el 40% del llindar fixat.
 • 4 punts: Unitats familiars la renda de les quals estiga entre el 40,01% i el 50% del llindar fixat.
 • 3 punts: Unitats familiars la renda de les quals estiga entre el 50,01% i el 60% del llindar fixat.
 • 2 punts: Unitats familiars la renda de les quals estiga entre el 60,01% i el 70% del llindar fixat.
 • 1 punt: Unitats familiars la renda de les quals siga igual o superior al 70,01% del llindar fixat.

En cas d’igualtat entre dos o més estudiants, s’haurà de tenir en consideració el major nombre de matrícules d’honor; i de mantenir-se la igualtat, excel·lents i notables.

Sol·licituds i termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran en la secretaria de la EASD de Castelló des del 3 al 28 de setembre de 2018. S’haurà d’adjuntar declaració de renda dels membres de la unitat familiar o certificat d’estar exempt.

Resolució

La resolució de les beques concedides serà publicada en la pàgina web de la Fundació Caixa Castelló (www.fundacioncajacastellon) i de l’Escola (www.easdcastello.org) en el terme de 20 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació.

 

 1. Beques per a Màster Oficial en Edició d’Obra Gràfica a través del Gravat i la Serigrafia

Dotació econòmica de les beques

S’estableixen dues beques de 1300 euros per a l’alumnat procedent d’Estudis Superiors de Disseny, que vol matricular-se en el Màster Oficial en Edició d’Obra Gràfica a través del Gravat i la Serigrafia.

Requisits generals de les beques

Es podrà beneficiar d’aquestes beques l’alumnat matriculat durant el curs 2018/19 en el Màster oficial en Edició d’Obra Gràfica a través del Gravat i la Serigrafia que s’imparteix en la EASD de Castelló i haja completat estudis en alguna de les titulacions d’Estudis Superiors de Disseny que s’imparteixen en l’Escola.

Criteris per a l’adjudicació

La concessió de les beques es determinarà a partir de la nota mitjana de l’expedient de l’alumne o alumna en els Estudis Superiors cursats i de la valoració d’un portfoli que presentaran els aspirants. L’expedient tindrà una ponderació sobre el total del 30% i el portfoli una ponderació del 70%.

Expedient:

 • Nota mitjana major de 7: 1 punts
 • Nota mitjana major de 8: 2 punts
 • Nota mitjana major de 9: 3 punts

Comissió avaluadora

El portfoli serà valorat per una comissió integrada per un representant de la Fundació Caixa Castelló, un representant del Màster de Gravat i Serigrafia i un professor o professora del centre designat per l’Adreça de la EASD. La fallada de la Comissió serà inapel·lable.

Sol·licituds i termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran en la secretaria de la EASD de Castelló des del 3 al 28 de setembre de 2018.

Resolució

La resolució de les beques concedides serà publicada en la pàgina web de la Fundació Caixa Castello (www.fundacioncajacastellon.es) i de l’Escola (www.easdcastello.org) en el terme de 20 dies hàbils des de la finalització del termini de presentació.

Si quedara alguna de les beques sense cobrir, el jurat podrà decidir atorgar-la a algun alumne o alumna que no accedisca al Màster des dels Estudis Superiors en la EASD de Castelló. La comissió també podrà decidir atorgar una sola beca per valor de 2600€.

Abonament de les beques

L’abonament de les beques es realitzarà en dos pagaments: el 50% a la concessió de la mateixa i el 50% a la presentació del Treball de finalització de Màster.

La Fundació Caixa Castelló no assumeix compromisos plurianuals.