CONCURS D’AJUDES

  Concurs d’Ajudes Fundación Caja Castellón y Bankia per a Entitats sense ànim de lucre, per a projectes de caràcter assistencial

Fundació Caixa Castelló i Bankia, continuant la seua política de suport als que satisfan, sense fi lucratiu, necessitats sentides per la societat, promouen una Convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a associacions privades sense ànim de lucre que presenten projectes socioassistencials destinats a programes per a el foment de l’ocupació, així com projectes amb generació de nous llocs de treball -incloent ocupació amb suport-, amb especial atenció a persones amb difícil ocupabilitat, jóvens i parats de llarga duració, així com acollida i atenció a la dependència (ja siga a domicili o en Centres de Dia, Centres de Nit, Pisos Tutelats, Residències o un altre tipus de recursos semblants). Però també a projectes de rehabilitació i reinserció social enfront de la pobresa i la desigualtat; de prevenció, atenció primerenca i terapèutics, així com d’orientació, formació ocupacional i suport a les famílies. Estes accions s’emmarquen dins del seu compromís de servici a la societat de la província de Castelló.

Poden concórrer a la present convocatòria totes aquelles entitats privades sense ànim de lucre (associacions, fundacions, federacions i Centres Especials d’Ocupació) degudament legalitzades i registrades, l’objecte social de les quals siga l’atenció a algun dels col·lectius a què es dirigix esta convocatòria. A més hauran d’acreditar una antiguitat mínima de dos anys com a entitat; demostrar una experiència de treball mínima de 2 anys amb el col·lectiu al qual es dirigix el projecte presentat i tindre la seua seu social o realitzar el projecte a la província de Castelló, àmbit territorial de la Fundació Caixa Castelló. Cada entitat sol·licitant podrà presentar un únic projecte a aquesta convocatòria. 

  • Convocatòria 2020. Obert fins al 31 de gener el termini per a les entitats seleccionades per a enviar l’informe final d’avaluació, justificació tècnica i econòmica amb els respectius justificants. Per a descarregar la guia, punxar en aquest enllaç.

Suscríbete a nuestro newsletter

Suscribirse al newsletter